Regulamin „tabelazdrowia.pl”

 

§1 Podstawowe definicje

§2 Postanowienia ogólne

§3 Warunki techniczne świadczenia usług

§4 Realizacja usług

§5 Regulamin zamieszczania komentarzy

§6 Odpowiedzialność prawna

§7 Dostawa

§8 Rękojmia

§9 Odstąpienie

§10 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

§11 Postanowienia końcowe

Wstęp

Regulamin  „tabelazdrowia.pl” dostępny pod adresem https://tabelazdrowia.pl (zwany dalej „Serwisem internetowym”) prowadzony przez firmę Daniela Antoniów BLAZAR , mail: admin@tabelazdrowia.pl, Skolin 13, 37-627 Wielkie Oczy, Tel. 782 696 691.

Szanowny Kliencie niniejszy Regulamin reguluje prawa i obowiązki wynikające z obowiązującego prawa oraz tryb odstąpienia od umowy i postępowania reklamacyjnego.

§ 1 Podstawowe definicje

1. Daniel Antoniów BLAZAR, mail: admin@tabelazdrowia.pl, Skolin 13, 37-627 Wielkie Oczy, Tel. 782 696 691. 2. BLAZAR – ilekroć w Regulaminie jest mowa o adresie tabelazdrowia.pl rozumie się przez to następujące dane:

a) Nazwa i siedziba firmy: Daniel Antoniów BLAZAR, Skolin 13, 37-627 Wielkie Oczy,

b) adres mailowy: admin@tabelazdrowia.pl.

3. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę (Serwis internetowy) na rzecz Użytkownika (Odbiorca Reklamy).

4. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

5. Newsletter – usługa marketingowa świadczona przez firmę  BLAZAR za pośrednictwem poczty elektronicznej, za pomocą adresów e-mail, która umożliwia Użytkownikom automatyczne otrzymywanie od BLAZAR treści reklamowych Produktów Sklepów internetowych biorących udział w promocji w tym informacji o promocji, nowościach i kolejnych edycjach newslettera.

6. Konto Użytkownika – zbiór danych zamieszczanych przez Użytkownika w systemie teleinformatycznym Serwisu internetowego, zawierający informacje o Użytkowniku będącym jednocześnie adresatem reklam.

§ 2 Postanowienia ogólne

1. BLAZAR niniejszym oświadcza, że zobowiązuje się do świadczenia usług będących przedmiotem działalności na rzecz Użytkownika (Odbiorca Reklamy) w sposób rzetelny i odpowiadający obowiązującemu prawu, zasadom współżycia społecznego oraz w sposób uregulowany w tym Regulaminie.

2. BLAZAR oświadcza, że przestrzega wszelkich zasad ochrony danych osobowych Użytkownika (Odbiorca Reklamy) jakie są przewidziane między innymi Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135) z późniejszymi zmianami. Użytkownik (Odbiorca Reklamy) wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez BLAZAR danych osobowych w celu bezpośrednio związanym z reklamowaniem produktów sklepów internetowych Sprzedawców, których oferta jest na stronie Serwisu internetowego tj. „tabelazdrowia.pl„. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Serwis internetowy określone zostały w „Polityce prywatności”.

3. Użytkownik (Odbiorca Reklamy) zobowiązuje się do korzystania z www.tabelazdrowia.pl zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.

4. Wszelkie ceny Produktów/Towarów/Usług podane na stronie Serwisu internetowego, są cenami podawanymi przez Właściciela serwisu oraz podawane są w walucie polskiej (polskich złotych), są cenami brutto zawierającymi podatek VAT, cła oraz inne składniki. 5.  Podane na stronie tabelazdrowia.pl ceny Towarów nie zawierają kosztów dostawy i s

§ 3 Warunki techniczne świadczenia usług

1. Niniejszy Serwis internetowy tabelazdrowia.pl świadczy usługi za pomocą drogi elektronicznej.

2. Usługa określona w ust. 1 świadczona jest nieodpłatnie, może wymagać jednak dostępu do sieci internetowej.

3. Przeglądać oferty reklam można 24 godz. na dobę 7 dni w tygodniu.

4. Wymagania niezbędne do korzystania z usług świadczonych przez Serwis internetowy:

a) urządzenie z dostępem do sieci Internet,

b) przeglądarka internetowa obsługująca pliki Cookies, na przykład: · Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies lub · Mozilla Firefox w wersji 22.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, JavaScript i cookies lub · Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, JavaScript i cookies lub · Opera w wersji 12.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, JavaScript i cookies lub · Apple Safari 5.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, JavaScript i cookies; c) dostęp do poczty elektronicznej typu e-mail.

5. Koszty Użytkownika (Odbiorca Reklamy) związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych ponoszone są przez Użytkownika zgodnie z taryfą swojego dostawcy z którym podpisał umowę o świadczenie usług internetowych.

§ 4 Realizacja usług

1. BLAZAR rzetelnie realizuje usługi związane z reklamowaniem produktów sklepów internetowych które wykupią powierzchnie reklamową. BLAZAR dba aby reklamy były aktualizowane przez ich właścicieli i odzwierciedlały stan faktyczny znajdujący się na stronach poszczególnych sklepów – każda reklama ma dla nas znaczenie priorytetowe i jest bardzo ważna!

2. W przypadku zaistnienia wyjątkowych okoliczności lub braku możliwości realizacji usług w postaci udostępniania powierzchni reklamowych ich edycji i wyświetlania, BLAZAR niezwłocznie kontaktuje się właścicielem reklamy (Sklepem internetowym) w celu ustalenia dalszego trybu postępowania w tym ustalenia innego terminu realizacji zamówienia, zmiany sposobu wyświetlania reklam.

§ 5 Regulamin zamieszczania komentarzy

1. Użytkownik (Odbiorca Reklamy) zamieszcza komentarze pod produktami wyłącznie na własną odpowiedzialność. Użytkownik (Odbiorca Reklamy) może zamieszczać pod tematami, w postach odnośniki w postaci linku bądź kodu źródłowego do innych stron tematycznych stron internetowych o podobnym bądź zbliżonym profilu.

2. Użytkownik (Odbiorca Reklamy) nie może zamieszczać w swoich komentarzach wypowiedzi innych osób w sposób wprowadzający w błąd co do kontekstu i autorstwa a także wyzyskując taki błąd podszywać się pod inne osoby.

3. Użytkownik (Odbiorca Reklamy) publikując swoje wypowiedzi lub wypowiedzi innych osób powinien kierować się zasadami etycznymi i moralnymi. 4. Przede wszystkim zabrania się umieszczania wypowiedzi które naruszają przepisy prawa Polskiego a mianowicie naruszające:

a) Art. 255. k.k. § 1. Kto publicznie nawołuje do popełnienia występku lub przestępstwa skarbowego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2., § 2. Kto publicznie nawołuje do popełnienia zbrodni, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3., § 3. Kto publicznie pochwala popełnienie przestępstwa, podlega grzywnie do 180 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

b) Art. 196 k.k. Kto obraża uczucia religijne innych osób, znieważając publicznie przedmiot czci religijnej lub miejsce przeznaczone do publicznego wykonywania obrzędów religijnych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

c) Art. 212 k.k. § 1. Kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności., § 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 za pomocą środków masowego komunikowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku., § 3. W razie skazania za przestępstwo określone w § 1 lub 2 sąd może orzec nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego, Polskiego Czerwonego Krzyża albo na inny cel społeczny wskazany przez pokrzywdzonego., § 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 odbywa się z oskarżenia prywatnego.

d) Art. 256 k.k. § 1. Kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2., § 2. Tej samej karze podlega, kto w celu rozpowszechniania produkuje, utrwala lub sprowadza, nabywa, przechowuje, posiada, prezentuje, przewozi lub przesyła druk, nagranie lub inny przedmiot, zawierające treść określoną w § 1 albo będące nośnikiem symboliki faszystowskiej, komunistycznej lub innej totalitarnej. § 3. Nie popełnia przestępstwa sprawca czynu zabronionego określonego w § 2, jeżeli dopuścił się tego czynu w ramach działalności artystycznej, edukacyjnej, kolekcjonerskiej lub naukowej., § 4. W razie skazania za przestępstwo określone w § 2 sąd orzeka przepadek przedmiotów, o których mowa w § 2, chociażby nie stanowiły własności sprawcy

e) Znieważają lub zniesławiają inne osoby na tle seksualnym i ich przynależności do danej grupy i identyfikacji seksualnej,

f) Bądź w inny sposób naruszają pożądane normy prawne, obyczajowe i społeczne, g) Naruszają autorskie prawa majątkowe i niemajątkowe i/lub prawa pokrewne oraz zależne osób trzecich, tj. art. 17. (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych) Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, twórcy przysługuje wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu.

h) Zawierają linki i odnośniki do innych stron i sklepów internetowych ze złośliwym i nielegalnym oprogramowaniem lub do stron i sklepów internetowych służących do podstępnego wyłudzania danych, zawierają informacje o charakterze reklamowym lub marketingowym i są zamieszczane bez zgody Serwisu internetowego BLAZAR 5. Administrator (Serwis internetowy) usuwa w każdym czasie w razie zgłoszenia o takim fakcie, treści, które naruszają lub choćby tylko w oczywisty sposób naginają i obchodzą postanowienia niniejszego Regulaminu.

6. Uporczywe zachowanie lub zachowanie o znacznym stopniu uciążliwości może powodować zablokowaniem bądź całkowitym usunięciem użytkownika.

§ 6 Odpowiedzialność prawna

1. Serwis internetowy nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę zamieszczonych informacji przez Użytkowników (Odbiorców Reklamy).

2. W przypadku roszczeń osób trzecich związanych z naruszeniem praw autorskich, praw pokrewnych, zależnych lub innych przysługujących im praw, Serwis internetowy będzie kierował je niezwłocznie do Użytkowników (Odbiorców Reklamy) jako podmiotu odpowiedzialnego za naniesione treści, a Użytkownik przyjmie te roszczenia i w tym zakresie zwolni od odpowiedzialności Serwis internetowy. Serwis internetowy nie ponosi odpowiedzialności za w/w działania Użytkowników i ich konsekwencje oraz szeroko rozumiane zobowiązania.

3. Serwis internetowy nie odpowiada za skutki przekierowania poprzez linki i odnośniki dostępne na stronie Forum a będące zamieszczane przez innych Użytkowników Serwisu internetowego.

§ 7 Dostawa

1. Dostawa Towaru odbywa się za pośrednictwem operatora Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej lub w inny sposób zaakceptowany przez strony niewiążący się z nadmiernymi i nieuzasadnionymi kosztami.

2. Zamówione Towary dostarczane są zgodnie z wyborem bądź to bezpośrednio na adres wskazany w internetowym formularzu składanego zamówienia i potwierdzonego jako adres do wysyłki lub odbierane osobiście w punkcie odbioru osobistego pod adresem podanym w trakcie wykonywania zamówienia. 3. Towar zawsze zapakowany jest w sposób odpowiadający jego właściwościom, tak aby nie ulegał podczas transportu uszkodzeniom.

4. Wysokość kosztów wysyłki zależy od kraju do którego wysyłane jest zamówienie oraz sprzedawcy danego produktu lub produktów.

5. Po otrzymaniu przesyłki należy w miarę możliwości dokładnie sprawdzić stan opakowania, czy nie nosi ono śladów uszkodzeń, ingerencji osoby nieuprawnionej i czy jego zawartość jest w stanie nienaruszonym. W razie stwierdzenia ewentualnych uszkodzeń bądź innych nieprawidłowości powinno się w obecności kuriera sporządzić protokół ze szkody oraz zawiadomić tabelazdrowia.pl. Jeśli produkty wyglądają na uszkodzone już w momencie wydawania przesyłki, prosimy o jej nieprzyjmowanie. Niniejsze postanowienie w żaden sposób nie wyłącza i nie ogranicza uprawnień np. co do prawa zgłoszenia reklamacji i ma jedynie na celu pomoc tabelazdrowia.pl w ustaleniu szkody i osoby za nią odpowiedzialnej. Zgłoszenie uszkodzenia przesyłki nie jest uzależnione od sporządzenia protokołu przy kurierze. Konsument ma prawo dokładnego zapoznania się z zamówieniem.

§ 8 Rękojmia 1.

Pouczenie co do rękojmi stanowi jedynie informację co do przysługujących praw konsumentowi względem sklepów internetowych które zamieszczają swoje reklamy na Serwisie internetowym „tabelazdrowia.pl” ma to charakter ściśle informacyjny.

2. Dostarczenie Towaru w ramach realizacji wynikających z rękojmi za wady odbywa się na koszt Sprzedawcy. 3. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Klientowi. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta jeżeli Towar konsumpcyjny w chwili jego wydania był niezgodny z umową, posiada wady fizyczne, prawne. Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru konsumpcyjnego z umową w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego Towaru Kupującemu, przy czym w razie wymiany Towaru termin ten biegnie na nowo. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową.W tym celu właściciel serwisu Tabelazdrowia.pl może bezpośrednio skontaktować odbiorcę reklamy oferty danego sprzedawcy ze sprzedawcą danego produktu. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

b) nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

c) nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia; d) została Kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

4. Zgłoszenie o wadach Towaru należy przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy Sprzedawcy lub w formie pisemnej na adres pocztowy Sprzedawcy. Jeśli Klient ma trudności i nie wie jak skonstruować zgłoszenie o wadach Towaru, zgłoszenie może przesłać dla przykładu na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, co stanowi tylko i wyłącznie ułatwienie dla procesu reklamacji, nie stanowi żadnego wymogu korzystania z w/w wzorca dla skuteczności reklamacji. (Projekt załącznika udostępnia tabelazdrowia.pl w ramach pomocy w zredagowaniu takiego pisma robi to pomimo tego że nie jest jego ustawowym adresatem) 5. Jeżeli jest to niezbędne dla prawidłowej oceny wad fizycznych Towaru, na prośbę i po ustaleniach wstępnych ze Sprzedawcą, Towar należy dostarczyć na adres siedziby Sprzedawcy gdy tylko właściwości Produktu na to pozwalają. 6. Sprzedawca odpowiada niezwłocznie na zgłoszenie Klienta jednak nie później niż w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania. Nierozpatrzenie zgłoszenia w zakreślonym terminie jest równoznaczne z jego uwzględnieniem przez Sprzedawcę i uznaniem go za uzasadnione. 7. Sprzedawca pokrywa koszty odebrania Towaru, dostawy, usunięcia wad lub wady i wymiany Towaru na nowy.

§ 9 Odstąpienie

1. Pouczenie co do odstąpienia stanowi jedynie informację co do przysługujących praw konsumentowi względem sklepów internetowych które zamieszczają swoje reklamy na Serwisie internetowym „tabelazdrowia.pl” ma to charakter ściśle informacyjny.

2. Zgodnie z przepisami prawa Klientowi będącemu Konsumentem w myśl art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.) o prawach Konsumenta, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podawania przyczyny. 3. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta lub osobę trzecią przez niego wskazaną inną niż przewoźnik.

4. Gdy Klient odstąpi od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony wówczas z wszelkich zobowiązań. To co strony świadczyły sobie nawzajem podlega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

5. Klient może odstąpić od umowy, składając oświadczenie na internetowym formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, przesyłając je drogą elektroniczną lub na adres pocztowy Sprzedawcy według wyboru Klienta. Załącznik nr 1 stanowi tylko pomoc w odstąpieniu od umowy, nie jest wzorem koniecznym do skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy. Klient może ale nie musi z niego korzystać. Dla skutecznego odstąpienia wystarczy przesłanie oświadczenia na piśmie na adres Sprzedawcy. (Projekt załącznika udostępnia tabelazdrowia.pl w ramach pomocy w zredagowaniu takiego pisma robi to pomimo tego że nie jest jego ustawowym adresatem)

6. Do zachowania terminu określonego w ust. 3 wystarczy wysłanie oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.

7. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Klientowi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy i stosownie poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu, w tym o sposobie zwrotu Towaru oraz w razie pytań udzieli na nie odpowiedzi.

8. Sprzedawca niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszelkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

9. Jeżeli Sprzedawca po uzyskaniu zgody od Klienta nie zobowiązał się, że sam odbierze od niego Towar, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem otrzymanych płatności, w tym kosztów dostarczenia rzeczy aż do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu/potwierdzenia jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10. Klient ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych, od dnia w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

11. Klient ponosi wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

12. Towar należy dostarczyć na Adres Sprzedawcy.

13. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. Oznacza to, że Kupujący ma prawo ocenić i sprawdzić Towar, ale tylko w taki sposób w jaki mógłby to uczynić w sklepie stacjonarnym (czyli sprawdzić jego kompletność i parametry techniczne). Konsument nie może bowiem normalnie użytkować rzeczy w przeciwnym razie odstępując od umowy może zostać obciążony dodatkowymi kosztami w związku ze zmniejszeniem jej wartości.

14. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta m. in. w sytuacji:

a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

§ 10 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

Informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur udostępniane są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników Konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona Konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php, www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php Konsument posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia swoich roszczeń: a) zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu.

b) zwrócenie się do stałego polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy, adres www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php. c) zwrócenie się o bezpłatną pomoc prawną m.in. do Federacji Konsumentów – adres strony internetowej: www.federacjakonsumentow.org.pl. W rozwiązywaniu sporów transgranicznych pomaga Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich. Adresy tych instytucji dostępne są na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego www.konsument.gov.pl. Konsument może również skorzystać z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów Konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.

§ 11 Postanowienia końcowe

1. tabelazdrowia.pl honoruje wszelkie prawa Użytkowników (Odbiorców Reklamy). przewidziane w przepisach obowiązującego prawa.

2. Jeśli obowiązujące prawo przyznaje Użytkownika (Odbiorcom Reklamy) korzystniejsze uregulowania niż te, które są zawarte w niniejszym Regulaminie, odpowiednie postanowienia Regulaminu są bezpośrednio zastępowane przez konkretne normy obowiązującego prawa i tym samym są wiążące dla tabelazdrowia.pl.

3. Treści zamieszczone na stronie tabelazdrowia.pl (wliczając w to grafikę, teksty, układ stron i logotypy) korzystają z ochrony przewidzianej dla praw autorskich i są wyłączną własnością tabelazdrowia.pl. Wykorzystywanie tych treści bez pisemnej zgody tabelazdrowia.pl odpowiedzialnością cywilną oraz karną.

4. tabelazdrowia.pl ma prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu tabelazdrowia.pl powiadomi na stronie na co najmniej 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian w Regulaminie. Zmiana postanowień Regulaminu nie ma zastosowania do Użytkowników (Odbiorców Reklamy), którzy skorzystali z Serwisu internetowego w czasie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu, zmiana Regulaminu nie ma wpływu na prawa nabyte wcześniej.

5. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.

6. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie Sądowi Powszechnemu według wyboru Użytkownika (Odbiorcy Reklamy) zgodnie z właściwymi przepisami prawa polskiego.

7. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.

8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 11-8-2017 r.

Wkrótce będą dostępne płatności kartą i przelewami online Zamknij

preloader