Skip to content
Promocja!

PHEROMAX Woman, pr�bka 1ml

307,00  38,00 

od Inter Technologie
SKU: f9807fc791bd Kategorie: , ,

Opis

Producent:

S? rzeczy dobre i s? te najlepsze. Jako wy??czni dystrybutorzy na Polsk?, z dum? prezentujemy bardzo silne, nadzwyczajnie st?one feromony PHEROMAX (czyt. feromaks, feromax). Dwa miesi?ce zaj?o nam oraz naszym klientom testowanie nowego produktu. Uzyskane rezultaty przeros?y nasze naj?mielsze oczekiwania. To zdecydowanie jedne z najlepszych feromon?w jakie mieli?my w r?kach.

NU Life KG gwarantuje niesamowicie wysokie st?enie feromon?w w ka?dym flakonie w wysoko?ci 0,035%.

Absolutny HIT! Na zachodzie Pheromax okre?lany jest jako produkt klasy Hi-tech. Wiele lat bada? zaowocowa?o stworzeniem nowoczesnej formu?y, kt?ra w niewiarygodny spos?b wp?ywa na p?e? przeciwn?.

Pheromax zawiera nie tylko dwa podstawowe feromony dzia?aj?ce na p?e? przeciwn? (Androstenol, Androstenon), ale r?wnie? nowy, niedawno odkryty Androstadienon. Po??czenie tych trzech silnych feromon?w w bardzo wysokim st?eniu oraz odpowiednich proporcjach skutkuje powstaniem mieszanki wybuchowej. Ten produkt, w przeciwie?stwie do wielu tanich ?rodk?w, dzia?a tak, jak powinien ju? od pierwszego u?ycia – gwarantowane.

Dzia?anie Pheromax cechuje si? silnym pobudzeniem seksualnym. Mimo, ?e brzmi to niewiarygodnie, po jego u?yciu momentalnie stajesz si? wyj?tkowo atrakcyjny, b?d? atrakcyjna dla otaczaj?cych Ci? os?b przeciwnej p?ci. Natomiast, pozosta?e osoby traktuj? Ci? z nale?ytym szacunkiem oraz powa?aniem.
Pheromax jest stale wykorzystywany przez niekt?rych m?czyzn oraz kobiety w klubach, czy podczas spotka? towarzyskich, by wywo?a? po??danie w partnerze. Osoby, kt?re zdaj? sobie spraw? z pot?gi dzia?ania prawdziwych feromon?w, mog? korzysta? z niewiarygodnych mo?liwo?ci jakie daje 14ml flakon Pheromax. Wykorzystaj go w spos?b, jaki lubisz.


UWAGA! Produkt o ekstremalnej koncentracji feromon?w! W ka?dym stylowym, srebrnym flakonie znajduje si? niewiarygodnie du?a ilo?? feromon?w. Zawiera ??cznie 5mg feromon?w w 14ml flakonie, posiada wi?c st?enie w wysoko?ci 0,035%, kt?re jest wyczuwalne. Produkt bardzo wydajny.

Jedna ma?a aplikacja jest bardzo skuteczna. Wi?ksza ilo?? przynosi niepo??dane efekty.

Wa?na informacja dla kobiet. Wersja dla kobiet zawiera bardzo du?? ilo?? Estratetraenolu – najsilniejszego feromonu pobudzaj?cego m?czyzn, jaki obecnie jest znany cz?owiekowi. Dzi?ki PHEROMAX Woman staniesz si? jeszcze bardziej nieodparta.

Wp?yw na p?e? przeciwn?

Osoby przebywaj?ce w Twoim towarzystwie staj? si? rozmowne, towarzyskie, czasami sk?onne do flirtu. Zwi?kszasz po??danie oraz zainteresowanie swoj? osob?. Stajesz si? osob? bardziej atrakcyjn? seksualnie.

Wp?yw na konkurent?w

Twoi konkurenci traktuj? ci? z wi?kszym szacunkiem. Szukaj? Twojej aprobaty. Stajesz si? osob? dominuj?c? w towarzystwie.

Wp?yw na Twoj? osob?

Po zastosowaniu Pheromax stajesz si? pobudzony, wzrasta Twoja spontaniczno??, b?yskotliwo?? oraz pewno?? siebie i nie ma to nic wsp?lnego z Twoim nastawieniem. Mo?e pojawi? si? uczucie gor?ca.

Nie mo?esz sobie pozwoli? na w?asne, oryginalne opakowanie? Mo?esz przekona? si? o skuteczno?ci Pheromax, kupuj?c 1ml pr?bk?.

PHEROMAX Oxytocin. Teraz opr?cz standardowego PHEROMAX mo?esz kupi? r?wnie? PHEROMAX Oxytocin. Uwielbiany przez Was PHEROMAX zosta? wzbogacony przez producenta o 2mg Oksytocyny, neuropeptydu zwi?kszaj?cego zaufanie. PHEROMAX Oxytocin to ekskluzywna wersja PHEROMAX. Unikatowa warto?? nie tylko w zakresie uwodzenia, ale r?wnie? w biznesie. Tam, gdzie zaufanie drugiej osoby do Ciebie jest szczeg?lnie wa?ne. Je?eli chcesz jeszcze bardziej wp?ywa? na ludzi, wybierz PHEROMAX Oxytocin.
(PHEROMAX Oxytocin nie jest ?rodkiem terapeutycznym ani leczniczym. Wy??cznie do stosowania zewn?trznego.)

 

Treści i produkty widniejące na stronie: tabelazdrowia.pl mają na celu polepszenie stanu organizmu np. poprzez wzmocnienie układu odpornościowego czyli informowanie o zdrowym stylu życia i odżywianiu, a nie zastąpienie, kontaktu pomiędzy czytelnikiem strony a jego lekarzem.Filtr wyszkiwania: "problemy zdrowotne" pokazuje choroby na które dane produkty mogą wspomagać powrót do zdrowia lecz nie leczyć. Przed zastosowaniem się do porad z zakresu wiedzy specjalistycznej, w szczególności medycznych, zawartych na naszej stronie należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem. Administrator nie ponosi żadnych konsekwencji wynikających z wykorzystania informacji zawartych na stronie tabelazdrowia.pl .