Perfect Ten Kit for Woman

392,00 

od Inter Technologie
SKU: 46af44528e5a Kategorie: , ,

Opis

Producent:


Dla wszystkich, kt?rzy ceni? sobie jako?? i skuteczno??.

Zalecany do: biznesu

Witaj w elitarnym klubie. Perfect Ten to produkt przeznaczony wy??cznie dla wymagaj?cych os?b. To najbardziej st?one feromony na rynku ?wiatowym. Stone Independent Research, Inc. gwarantuje niewiarygodnie wysok? zawarto?? trzech feromon?w o ??cznym st?eniu 1 mg/ml, zbalansowanych do ?redniej proporcji ich produkcji u cz?owieka. W ka?dym 10ml flakonie znajduje si? 10mg czystych feromon?w, kt?re naprawd? dzia?aj?. Jest to najwy?sze legalne st?enie dozwolone przez prawo. NIE MA drugiego tak wysoce st?onego produktu. Nie daj si? zmyli? producentom, kt?rzy b?d? pr?bowa? wm?wi? Tobie, ?e sprzedaj? feromony o st?eniu wy?szym ni? 1 mg/ml. Utrzymanie st?enia wy?szego ni? 1 mg/ml jest technologicznie NIEMO?LIWE. Powie Tobie to ka?dy wykwalifikowany chemik zajmuj?cy si? tematem feromon?w.
Perfect Ten to pozycja obowi?zkowa dla do?wiadczonych u?ytkownik?w. To, co wyr?nia Perfect Ten, zupe?ny brak zapachu. Producent przyznaje, ?e skomplikowany proces technologiczny pozwala na ca?kowite wyeliminowanie ubocznej, niezbyt przyjemnej woni feromon?w. Dzi?ki temu mo?esz stosowa? Perfect Ten wraz z w?asnymi perfumami, bez obawy o zmian? ich oryginalnej kompozycji zapachowej.
Wysoka jako??, absolutny brak zapachu oraz to, co najwa?niejsze – skuteczno??, to g??wne cechy Perfect Ten. To po prostu dzia?a.

Oryginalnie zapakowany zestaw Perfect Ten sk?ada si? ze szklanego flakonu zawieraj?cego 10ml koncentratu feromon?w, 30ml flakonu czystego alkoholu, strzykawki oraz 7ml atomizera. Zestaw pozwala na zmieszanie feromon?w z dostarczanym alkoholem i uzyskania dowolnego st?enia. A wi?c dok?adnie kontrolujesz jak silne st?enie chcesz uzyska?. Po rozcie?czeniu feromon?w w stosunku 1:2 (za pomoc? strzykawki z zestawu) otrzymasz 30ml nieprzeci?tnie mocnych feromon?w. Tak silny ?rodek mo?esz umie?ci? w atomizerze (z zestawu). Atomizer mo?esz zabra? ze sob? wsz?dzie. Mie?ci si? do kieszeni i nie zawiera ?adnych nadruk?w, dzi?ki czemu nikt poza Tob? nie b?dzie wiedzia? co si? w nim znajduje. Poniewa? Perfect Ten oparty jest na alkoholu, pozwala na aplikacj? nie tylko na sk?r?, ale r?wnie? bezpo?rednio na ubranie.
Zestaw Perfect Ten daje Tobie wyj?tkow? elastyczno?? i wygod? u?ycia: mo?esz zastosowa? bezpo?rednio super-koncentrat, przy kt?rym 1 dawka jest wystarczaj?ca, lub stosowa? rozs?dn? proporcj?, kt?ra pozwoli nawet na kilkaset aplikacji feromon?w o mniejszym st?eniu. Perfect Ten sprawi, ?e docenisz prawdziw? moc feromon?w.

Uwaga! Produkt bardzo wydajny. Ze wzgl?du na ekstremalne st?enie (1 mg/ml), 1 aplikacja jest w zupe?no?ci wystarczaj?ca. Wi?ksza ilo?? mo?e przynie?? negatywne rezultaty. Zestaw pozwala na a? 195 aplikacji przy najwy?szym st?eniu (proporcje 1:2, st?enie 0,33mg/ml). Przy zalecanym st?eniu (proporcje 1:4 st?enie 0,20mg/ml) zestaw pozwoli Tobie na uzyskanie a? 325 aplikacji. Produkt mo?e by? r?wnie? zmieszany z Twoj? ulubion? wod? toaletow? (lub zastosowany ??cznie z ni?).

Zestaw powinien by? stosowany wy??cznie przez do?wiadczonych u?ytkownik?w (idealny na drugi zakup). Ze wzgl?du na wysok? cen?, jego zwroty nie s? mo?liwe. Przemy?l decyzj?, przed jej podj?ciem.


Sk?ad:

Perfect Ten dla m?czyzn (10ml): 6mg Androstenone, 3mg Androstenol, 1mg Androsteron, SD40 Alcohol base.

Perfect Ten dla kobiet (10ml): 3mg Androstenone, 5mg Androstenol, 1mg Androsteron, Copulins, SD40 Alcohol base.