Skip to content

NPA Man 15ml

199,00 

od Inter Technologie
SKU: 4c520837e1a8 Kategorie: , ,

Opis

Producent:

NEW PHEROMONE ADDITIVE

?wiatowy Klasyk! Od lat najbardziej cenione feromony na rynku zachodnim.

Dolej po??danie do w?asnych perfum!

S?ynne NPA. Produkt importowany bezpo?rednio z Republiki Po?udniowej Afryki. NPA, czyli New Pheromone Additive to najbardziej zachwalane feromony w Stanach Zjednoczonych, nie przez producenta, ale co najwa?niejsze – przez klient?w. Je?eli pr?bowa? okre?li? ten produkt w jednym zdaniu, nale?a?oby napisa?, ?e NPA to jedne z najlepszych feromon?w do uwodzenia jakie kiedykolwiek powsta?y, za ?mieszne pieni?dze, jak na tak dobry produkt.

Zapomnij o tanich i nieskutecznych ?rodkach. NPA w przeciwie?stwie do wielu produkt?w dost?pnych w chwili obecnej na polskim rynku naprawd? dzia?a. To wci?? niepokonany lider w?r?d feromon?w, cz?sto ceniony nawet bardziej od produkt?w zawieraj?cych mieszanki wielu feromon?w. Je?eli cenisz sobie jako??, sprawd? NPA. NPA zawiera najsilniejsze znane cz?owiekowi substancje inicjuj?ce fizjologiczne zmiany w zachowaniu ludzi. Ten produkt docenia ka?dy, kto mia? do czynienia z prawdziwymi feromonami.

Je?eli temat feromon?w jest dla Ciebie nowy, NPA b?dzie bardzo dobrym wyborem na pocz?tek.

Jak dzia?a New Pheromone Additive?
NPA oparty jest g??wnie na najwy?szej jako?ci zwi?zkach (czysto?? powy?ej 98%), kt?re skutecznie podkre?laj? Twoj? osob? w towarzystwie innych ludzi. Gdy stosujesz NPA, momentalnie stajesz si? zauwa?ony.
NPA Man to dominacja w p?ynie. Kobiety widz? Ci? jako silnego, wyr?niaj?cego si? m?czyzn?, natomiast inni m?czy?ni czuj? do Ciebie nale?yty respekt. Je?eli trenujesz sztuki walki, NPA mo?e wzbudzi? w Twoim przeciwniku strach oraz uleg?o??. Czy chcia?by? bez s??w przekazywa? informacj? „z tym facetem lepiej nie zadziera?”?

NPA dodatkowo zwi?ksza Twoj? pewno?? siebie. Po u?yciu stajesz si? osob? badziej przebojow? i towarzysk?. Je?eli chcesz robi? dobre wra?enie i przy tym dobrze si? bawi?, NPA to produkt dla Ciebie.

Ze wzgl?du na zawarto?? skoncentrowanej dawki Androstenonu w NPA dla m?czyzn, prosimy uwa?a?, aby nie przesadzi? ze stosowan? ilo?ci?! ?rodek powinien by? stosowany z rozwag?.

Kup NPA, aby:

– podrywa?,
– podkre?li? swoj? osob?,
– zwi?kszy? pewno?? siebie,
– dobrze si? bawi?.

Bardzo wysoka jako??, ekstremalne st?enie feromon?w w wysoko?ci 0,048% (0.48mg/ml) gwarantuje najlepszy stosunek jako?ci do ceny. Niech nie zmyli Ci? zawarto?? jednego feromonu. NPA dodatkowo zawiera dwa silne feromony, nie ujawniane przez producenta, kt?re znacz?co podnosz? dzia?anie g??wnej substancji. Zobacz wynik analizy Androstenonu zawartego w NPA Man (badanie przeprowadzone metod? spektrometrii mas)

Kupuj?c NPA masz gwarancj?, ?e nabywasz feromony, kt?re dotychczas z powodzeniem przetestowa?o dziesi?tki tysi?cy os?b na ca?ym ?wiecie. NPA to obecnie najlepiej sprzedaj?cy si? koncentrat feromon?w.

Nie ryzykuj. Kupuj sprawdzone feromony.


Stosowanie
NPA nale?y zmiesza? z w?asnymi perfumami. Je?eli szukasz produktu do bezpo?redniego stosowania (w formie perfum), kup The EDGE (zapachow? wersj? NPA).

Flakon NPA zaopatrzony jest w specjalistyczny zakraplacz, umo?liwiaj?cy przelanie zawarto?ci do w?asnych perfum (maksymalnie do 30ml perfum). Do?wiadczeni u?ytkownicy stosuj? NPA r?wnie? bezpo?rednio, na sk?r? lub ubrania. UWAGA! W przypadku stosowania bezpo?redniego, nie stosowa? wi?cej ni? 2 krople. NPA to produkt silnie st?ony.

Produkt nie jest perfumowany i nie zawiera ?adnych dodatk?w zapachowych, poza naturalnym zapachem feromon?w oraz alkoholu.

Bardzo wydajny. Flakon 7ml zawiera ok. 140 kropel czystej substancji aktywnej i wystarcza na wiele tygodni cz?stego stosowania.

Sprawd? r?wnie? zapachow? wersj? NPA: feromony The EDGE.

 

Treści i produkty widniejące na stronie: tabelazdrowia.pl mają na celu polepszenie stanu organizmu np. poprzez wzmocnienie układu odpornościowego czyli informowanie o zdrowym stylu życia i odżywianiu, a nie zastąpienie, kontaktu pomiędzy czytelnikiem strony a jego lekarzem.Filtr wyszkiwania: "problemy zdrowotne" pokazuje choroby na które dane produkty mogą wspomagać powrót do zdrowia lecz nie leczyć. Przed zastosowaniem się do porad z zakresu wiedzy specjalistycznej, w szczególności medycznych, zawartych na naszej stronie należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem. Administrator nie ponosi żadnych konsekwencji wynikających z wykorzystania informacji zawartych na stronie tabelazdrowia.pl .

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com