Skip to content

Chikara

217,00 

od Inter Technologie
SKU: c40b85e801c8 Kategorie: , ,

Opis

Producent:

Jako wy??czni dystrybutorzy na rynku polskim, z dum? prezentujemy najnowszej generacji produkt, kt?rego sk?ad powala wszystkie konkurencyjne ?rodki na kolana. Chikara (czyt. czikara) zawiera a? 7 feromon?w o ekstremalnie wysokim st?eniu 0.667mg/ml! To praktycznie dwa razy wy?sze st?enie od st?enia wiod?cych konkurencyjnych produkt?w. W ka?dym 15ml flakonie znajduje si? nies?ychanie wysoka ilo?? feromon?w – 10mg. Eksperci nie ukrywaj?, ?e ze wzgl?du na sw?j z?o?ony sk?ad Chikara to mercedes w?r?d feromon?w. Nie wystarczy zaznaczy?, ?e jest to produkt najwy?szej klasy. Chikara to prawdopodobnie najlepsze feromony spo?eczne, jakie dotychczas zosta?y wyprodukowane przez cz?owieka. Nie s? to typowe feromony tylko dla uwodziciela. Chikara, poza niesamowitym zapachem, ?wietnie poprawia komunikacj? i podkre?la Twoj? osob?.

Skuteczno?? potwierdzona zosta?a nie tylko laboratoryjnie, ale r?wnie? przez tysi?ce m?czyzn na ca?ym ?wiecie. Czy to dzia?a? I to jak!

Wystarcz? dwie aplikacje na sk?r?, aby odczu? jak:

Ludzie bardziej Tobie ufaj? i s? bardziej podatni na Twoje wp?ywy,

Kobiety zwracaj? na Ciebie wi?ksz? uwag? i d??? do spotkania z Tob?,

Inni m?czy?ni s?uchaj? Ci? i traktuj? jak przyjaciela,

Momentalnie stajesz si? pobudzony, ?wietnie si? bawisz i zadziwiasz innych swoj? przebojowo?ci?,

Do jakich cel?w mo?esz zastosowa? Chikar??

Chikara posiada bardzo szerokie spektrum zastosowa?. Sprawdza si? zar?wno podczas za?atwiania wa?nych spraw w urz?dach, bankach, gdy prowadzisz wa?n? rozmow?, jak r?wnie? podczas nocnego wyj?cia do klubu. Wysy?a typowo m?skie sygna?y o serdecznym, przyjacielskim charakterze. Nawet obs?uga w sklepie staje si? dla Ciebie bardziej mi?a i uprzejma. Kobiety cz?ciej si? u?miechaj? i s? sk?onne do rozmowy.

Nie bez powodu nazwa tych feromon?w pochodzi z j?zyka japo?skiego, w kt?rym Chikara dos?ownie oznacza moc oraz si??. W?a?nie w ten spos?b postrzegaj? Ci? zar?wno inni m?czy?ni, jak i atrakcyjne kobiety – jako warto?ciowego i silnego m?czyzn?, kt?ry wie czego chce.

Reasumuj?c, po zastosowaniu Chikary ludzie odbieraj? Ci? jako osob? bardziej m?sk? i zdecydowan?, ale przy tym nastawion? przyja?nie.

Niesamowity zapach Chikary

Produkt posiada niesamowicie m?ski i niepowtarzalny zapach, kt?ry robi osza?amiaj?ce wra?enie na kobietach. Wiele os?b s?yszy z tego powodu komplementy. Tej uwodzicielskiej kompozycji zapachowej wprost nie mo?na opisa?. J? trzeba poczu? na sobie.
Styl: elegancki, uwodzicielski, harmonijny i m?ski zapach. Idealny na wa?ne spotkania, aby robi? dobre wra?enie.

Jak Chikara sprawdza si? w zwi?zku?

Chikara to r?wnie? idealna propozycja dla os?b, kt?re chc? wprowadzi? do swojego zwi?zku wi?cej nami?tno?ci oraz mi?o?ci. Niezale?nie od tego czy znacie si? 2 miesi?ce, czy te? 20 lat, mo?ecie zn?w by? zakochani, dok?adnie tak jak dawniej. Wszystko le?y teraz w Twoich r?kach.

Spos?b stosowania

15ml flakon posiada w?asny atomizer, kt?ry pozwala na wydajne i wygodne stosowanie produktu. Jedno opakowanie pozwala na dok?adnie 226 aplikacji i wystarczy nawet na 7 miesi?cy codziennego u?ytkowania. Chikar? stosowa? mo?na zar?wno na cia?o, jak i ubranie. Dok?adna instrukcja do??czana jest do ka?dego zakupionego flakonu.

 

Treści i produkty widniejące na stronie: tabelazdrowia.pl mają na celu polepszenie stanu organizmu np. poprzez wzmocnienie układu odpornościowego czyli informowanie o zdrowym stylu życia i odżywianiu, a nie zastąpienie, kontaktu pomiędzy czytelnikiem strony a jego lekarzem.Filtr wyszkiwania: "problemy zdrowotne" pokazuje choroby na które dane produkty mogą wspomagać powrót do zdrowia lecz nie leczyć. Przed zastosowaniem się do porad z zakresu wiedzy specjalistycznej, w szczególności medycznych, zawartych na naszej stronie należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem. Administrator nie ponosi żadnych konsekwencji wynikających z wykorzystania informacji zawartych na stronie tabelazdrowia.pl .